"Творческа работилница за влогъри"

 

Сдружение "Инициативи и иновации" с партньор НЧ "Народна просвета - 1929г. с. Татарево"  изпълни проект "Творческа работилница за влогъри" по проекта „Читалища", който цели да развие самобитните общностни центрове – читалищата на България  – в посока общностно участие, иновации и експеримент в областта на културата, изкуството и образованието. Проектът е част от официалната програма на Пловдив – Европейска столица на културата 2019 https://www.facebook.com/2019plovdiv/ и попада в клъстера „Културата среща хората" от платформа "Възраждане" в който културата и изкуството са средство за изграждането на по-стабилни общности и за подобряване на достъпа на гражданите до култура. Работилницата проведохме през юли 2019 г. за три седмици. Цялата идея е да продължи започнатото с проекта Unlock the Stage : Отключи Сцената, който успя да възстанови и отново да вдъхне живот на стария, изоставен театър в село Татарево. Проекта е на обща стойност 6280 лева до финансиран от ОФ "Пловдив 2019" с 3000 лева с договор № ОП4 064 от 09.07.2018 година. В работилницата участваха 27 деца и  влогърите: Крис Захариев (Chris Zahariev) https://www.youtube.com/user/itsLightUp, автор на БГ уеб-серии  'Да се изгубиш нарочно' и Бо Тодоров Boyan Todorov , които споделиха опита си с децата от селото. http://www.parvomai.net/news/475151/Kris-Zahariev-se-izgubi-„narochno"-v-Tatarevo?fbcli        _____________________________________________________________________
„Ефективната медиация в областта на екологичните спорове, адекватен способ за граждански контрол и подпомагане реформата в съдебната система"

                            ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ"

BG05SFOP001-3.003 - ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ ВЪРХУ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

BG05SFOP001-3.003-0016-С01/07.09.2017г.

„Ефективната медиация в областта на екологичните спорове, адекватен способ за граждански контрол и подпомагане реформата в съдебната система"

ОБЩА ЦЕЛ:

Адаптиране, развитие и усъвършенстване на алтернативни методи за решаване на правни спорове (медиация) в областта на екологията и опазване на околната среда.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:

·Провеждане на анализ на текущото състояние и съществуващите добри практики в областта на медиацията, като способ за алтернативно решаване на спорове.

·Повишаване на обществената информираност и доверие в медиацията, което да доведе до намаляване натовареността на съдилищата.

·Иницииране и провеждане на обществени дебат за ефективното включване на гражданските организации в процеса на медиация, като част от съдебната реформа.

·Иницииране на обществен дебат и разработване и предлагане за обществено обсъждане на набор от нормативни промени, които да улеснят използването на медиацията за разрешаване на административни спорове в областта на екологията и опазването на околната среда.

·Подобряване процесите на администриране, публично информиране и цялостната ефективност при избор на решаване на спорове чрез медитация.

·Засилване на ролята и потенциала на медиаторите и в частност специализирано обучение на медиатори в сферата на екологията и опазването на околната среда.

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:

·Организиране и провеждане на анализ на текущото състояние и съществуващите добри практики в областта на медиацията;

·Създаване на информационен портал за медиация, с насоченост на спорове по екологични проблеми; http://ecomediacia.com

·Обучение на медиатори в областта на екологията и опазване на околната среда;

·Предложение за нормативни промени;

·Публичност и информираност;

ОПИСАНИЕ НА ЦЕЛЕВАТА ГРУПА:

·Министерството на правосъдието;

·Органи на съдебната власт;

·Юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, вписани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ЦРЮЛНЦ) при Министерството на правосъдието (МП) по чл. 45 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), в сила до 31.12.2017 г. или вписани в Регистъра по чл. 17 от ЗЮЛНЦ, в сила от 01.01.2018 г.;

·Професионални организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по специален закон, на лица, работещи в системата на съдебната власт (съдии, прокурори, следователи, съдии по вписванията, съдебни заседатели, съдебни служители, вещи лица и др.), на адвокати, нотариуси и други юристи, на медиатори и арбитри, както и на други лица, работещи в сектор „Правосъдие";

·Социално-икономически партньори (национално представителните организации на работодателите и на работниците и служителите); ·Националния институт на правосъдието;

·Националното бюро за правна помощ;·Общественост.

·Национален институт за помирение и арбитраж;·Граждани;·Бизнес;

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА:

·Продължителност на проекта - 12 месеца

·Начало на изпълнение на проекта - Септември 2017 г.

·Край на изпълнение на проекта -Септември 2018 г.

БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА:

·Обща стойност на проекта

97 789.70 ЛЕВА

·Сума на безвъзмездната финансова помощ

97 789.70 ЛЕВА

·% на безвъзмездната финансова помощ от общата стойност на проекта

100 %

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Резултати и продукти:

  1. Анализ на нормативната уредба приложима при използване на медиация като алтернативен извънсъдебен способ за решаване на спорове с екологична тематика и тематика в областта на опазване на околната среда и индивидуализиране на съществуващи слабости в нормативната уредба относно прилагане на извънсъдебни способи за решаване на административни спорове.
  2. Анализ на текущото състояние на действащи стартови програми за медиация към съдилищата.
  3. Анализ на информираността на страните.
  4. Анализ мотивиране на заинтересованите страни.
  5. Анализ на предимствата на превантивната медиация и медиацията при оспорване на административни актове относно тяхната целесъобразност по административен ред.
  6. Анализ на съществуващите добри практики и иновативни решения в страни от ЕС, заедно с идентифицирани конкретни мерки за преноса и адаптирането им за Република България.
  7. Доклад – предложения за нормативни промени.

За повече информация: http://ecomediacia.com

Този уебсайт е осъществен с помощта на www.ngobg.info